Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt tenzij anders aangegeven:

 • Stan: merknaam die wordt gebruikt voor alle vormen van Stan alarmering, opschaling en hulpverlening die wordt gefaciliteerd door de alarmeringstechniek en –systematiek van www.stanglobal.com te weten:
 • Stan the safety staff: interactief technisch platform met alarmerings-, signalerings- en opschalingssystematiek waar bij aangesloten Stan organisaties hun interne BHV-organisatie kunnen monitoren, alarmeren en / of opschalen met externe Stan hulpverleners, alsmede rookmelders en andere devices kunnen koppelen.
 • Stan the response team: interactief technisch platform met alarmerings-, signalerings- en opschalingssystematiek voor GGB-inzet van onder meer ambulancezorg, brandweer, Rijkswaterstaat etc. Het platform is bedoeld om snel, flexibel en competentiegericht te kunnen opschalen vanuit de gehele zorg- en hulpverleningsketen bij grootschalige calamiteiten.
 • Stan the CPR network: interactief technisch platform om Stan hulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren.
 • Stan applicatie: een technisch, interactief platform voor snelle, flexibele en competentiegerichte alarmering en opschaling bij calamiteiten
 • Stan hulpverlener: een persoon die met zijn / haar specifieke competenties is geregistreerd in de database van een van de alarmeringsplatformen van Stan met de bedoeling om zich bij calamiteiten beschikbaar te kunnen stellen voor hulpverleningsactiviteiten die passen bij zijn / haar competenties.
 • Calamiteit: een niet-beoogde, ongewenste situatie of gebeurtenis die impact heeft op het welbevinden, de veiligheid en / of stabiliteit van mens, gemeenschap of maatschappij, kortom op de kwaliteit van leven en welzijn.
 • Calamiteitlocatie: een locatie in de directe nabijheid van een gealarmeerde Stan hulpverlener waar zich een calamiteit voordoet of zojuist heeft plaatsgevonden. Dit kan een nabijgelegen (zorg)instelling, bedrijfspand of plek in de openbare ruimte zijn.
 • Inzetcoördinator: de persoon die op de calamiteitlocatie Stan hulpverleners opvangt en aanstuurt. Dit kan bijvoorbeeld het hoofd BHV van een zorginstelling zijn die is aangewezen om bij calamiteiten de coördinatie van alarmering, ontruiming en / of hulpverlening op zich te nemen.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de Europese verordening die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Artikel 1: Algemene doelstellingen en activiteiten van de organisatie

Stan is een technisch platform waarbij Stan hulpverleners in hun arbeidstijd dan wel vrije tijd worden gealarmeerd op het moment dat er in hun directe woon-, leef- en/of werkomgeving een calamiteit ontstaat (bijvoorbeeld brand, wateroverlast of een hartstilstand) met de bedoeling om hulp te verlenen in afwachting van hulpdiensten en / of hulpdiensten te blijven ondersteunen. Het systeem kan via een pushbericht, spraakbericht, of sms-bericht een of meerdere aangesloten hulpverleners alarmeren en vragen om ondersteunende hulp te verlenen (bijvoorbeeld helpen met evacueren van mensen). Een dergelijke oproep kan handmatig worden gedaan door een bij Stan aangesloten instelling, maar kan ook volledig automatisch worden gedaan vanaf de centrale meldkamer, naar aanleiding van een 112-oproep. De Stan alarmering kan zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid die je als Stan hulpverlener aangeeft.

De gemiddelde opkomsttijd van hulpdiensten verschilt van gebied tot gebied en kan oplopen naarmate regio’s dunner bevolkt zijn. Tegelijkertijd vragen calamiteiten om zeer snelle interventies om escalatie te voorkomen en de veiligheid van omstanders te borgen. Direct of binnen enkele minuten al kunnen anticiperen door te beginnen met ontruimen, blussen, interveniëren, reanimeren of eerste hulp te verlenen kan de impact en/of gevolgen van een situatie verkleinen en onnodige slachtoffers voorkomen. Het alarmeringssysteem van Stan spaart kostbare tijd uit en kan ervoor zorgen dat professionele hulpverleners sneller en gerichter starten met het bestrijden van de calamiteit en / of het de-escaleren van de situatie. Snel kunnen optreden en opschalen bij calamiteiten in de openbare ruimte en kan bijdragen aan het beperken van ondermijnende criminaliteit en / of het gevoel van sociale veiligheid. Snel starten met evacuatie onder leiding van de hoofd BHV’er van een instelling kan voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen. De Stan hulpverlener,  met de juiste competenties voor beheersing van het incident, wordt dan opgeroepen om te assisteren in afwachting van de komst van de professionele hulpdiensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de registratie, alarmering en activiteiten van iedere Stan hulpverlener met zijn/haar unieke inzetbaarheid en waardevolle competentie(s).

Artikel 3: Intellectueel Eigendom

Na registratie mag je jezelf profileren als Stan burgerhulpverlener, mits bijdragend aan het algemeen maatschappelijk belang op het gebied van de bevordering van burgerhulpverlening. De intellectuele eigendomsrechten en het gebruiksrecht van het merk Stan zijn en blijven in bezit (eigendom) van STAN BV.

Artikel 4: Privacy

 1. Om je als burgerhulpverlener in te schrijven kun je jezelf registreren via de website van Stan,  waarbij bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd. Stan behandelt alle persoonsgegevens in jouw profiel op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende (Europese) wet- en regelgeving, zoals de AVG.
 2. We vragen en verwerken uitsluitend informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren, waarbij we de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
 3. De aard van de persoonsgegevens die wij verwerken, de manier waarop wij dat doen en de manier waarop wij deze informatie beschermen tegen verkrijging door derden hebben wij zorgvuldig vastgelegd, zoals is opgenomen in het openbare meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Stan heeft in een aantal veiligheidsregio’s een partnerschap met regionale organisaties, die zich inzetten voor het algemeen belang, zoals Stan dat ook doet. Stan is gerechtigd om het beheer van jouw inschrijving geheel of ten dele uit te besteden aan een Stan-partnerorganisatie, mits Stan in jouw regio een overeenkomst met een partnerorganisatie heeft. Zie www.thecprnetwork.com/partners.
 5. Stan-partnerorganisaties hebben dezelfde verplichtingen als Stan en sluiten daartoe een partnerovereenkomst waarin zij verklaren dat zij alle wettelijke bepalingen in acht nemen, die voortkomen uit (Europese) wet- en regelgeving.
 6. Ingeval de door Stan ingeschakelde partnerorganisatie niet voldoet aan zijn plichten met betrekking tot deze overeenkomst, blijft de aansprakelijkheid van Stan voor directe en indirecte schade geleden door de schadelijdende partij beperkt tot het bedrag dat Stan op grond van de overeenkomsten met de partnerorganisatie kan verhalen en daadwerkelijk heeft verhaald op de partnerorganisatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld bij Stan.
 7. Stan-partnerorganisaties hebben een ‘Admin User-account’ met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens uit het hulpverlenersbestand van Stan. Binnen deze digitaal afgeschermde omgeving voeren zij alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit, in overeenstemming met het doel waarvoor jij je gegevens ter beschikking hebt gesteld en uitsluitend voor de eigen regio.
 8. Stan zorgt ervoor dat derden jou als Stan hulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
 9. Bij jouw aanmelding als hulpverlener verifiëren en verwerken wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor de door jou opgegeven diploma’s. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld (de geldigheid van) jouw BHV-certificaat en / of van jouw EHBO- / reanimatiecursus, of nazorg en ondersteuning als je bent ingezet voor burgerhulpverlening.
 10. Bij je registratie als Stan hulpverlener geef je jouw mogelijke inzettijden aan. Deze informatie is nodig om bij een calamiteit de juiste hulpverleners op te roepen. Door jou opgegeven locatiegegevens (en bij gebruik van de App, de automatisch verwerkte locatiegegevens) zorgen ervoor dat alléén burgerhulpverleners die in de directe omgeving van de calamiteit zijn, gealarmeerd worden.
 11. De App van Stan, die je als Stan hulpverlener op jouw smartphone kunt installeren, zorgt ervoor dat het Stan platform op basis van verwerkte locatiegegevens zeer gericht Stan hulpverleners kan alarmeren die zich in de directe omgeving van een calamiteit bevinden.
 12. Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of verwijder je de app, dan stopt dit proces direct.
 13. Enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, wordt jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte Stan alarmering bij een calamiteitsituatie.
 14. We bewaren alleen de laatst bekende locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je ingelogd bent. Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.
 15. Tenzij daarvoor vooraf expliciet toestemming is verkregen, worden persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de in artikel 1 van deze voorwaarden omschreven activiteiten, het versturen van de nieuwsbrief, voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden, of om je anderszins te informeren.
 16. In geval van een daadwerkelijke Stan alarmering gebruiken wij jouw persoonsgegevens om nazorg en ondersteuning te bieden. Dit is afhankelijk van de mate waarin de Stan alarmering in jouw geval heeft geleid tot inzet.
 17. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief.
 18. De inloggegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden. Het is belangrijk dat je ze zorgvuldig bewaart en niet deelt met of overdraagt aan derden.
 19. Stan draagt de gegevens van Stan hulpverleners niet over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de hulpverlener, anders dan wanneer dit nodig is om de activiteiten uit te voeren waarvoor de gegevens verzameld zijn

Artikel 5: Registratie als Stan hulpverlener

 1. Je kunt je via onze website www.stanglobal.com aanmelden en inschrijven, waarbij je deze algemene voorwaarden accepteert.
 2. Je kunt bij jouw inschrijving uiteenlopende competenties opnemen, waaronder:
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat;
 • Brand en ontruiming certificaat
 • Reanimatie en AED certificaat;
 • Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat
 • Levens Reddend Handelen (LRH)
 1. Je verstrekt te goeder trouw informatie bij jouw inschrijving als Stan burgerhulpverlener en registreert niet willens en wetens onjuiste informatie over erkende diploma’s en certificaten die alleen worden verstrekt na scholing en bijbehorende examinering.

Artikel 6: Alarmering en inzet Stan hulpverleners

 1. Je wordt mogelijk gealarmeerd per sms en/of app-alarmering als je verblijft in een (veiligheids)regio waar de betreffende meldkamer Ambulancezorg en Stan een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 2. Je wordt mogelijk gealarmeerd als je de Stan-app gebruikt en ‘beschikbaar’ bent in een andere regio, mits jij je op basis van jouw locatie bevindt in de buurt van een calamiteit.
 3. Als je de Stan-app gebruikt, bluetooth aan hebt en ‘beschikbaar’ bent, kun je door Stan beacons gesignaleerd worden in (de directe omgeving van) een bij Stan aangesloten instelling, zoals een ziekenhuis, school of zorginstelling of calamiteit.
 4. Als je wordt gealarmeerd geef je aan of je wel of niet naar de calamiteit gaat en vervolgens, bij een positieve reactie, ga je zo snel mogelijk naar de calamiteitlocatie om te ondersteunen.
 5. Als voldoende Stan hulpverleners op weg zijn, volgt een afmeldingsbericht voor de overige hulpverleners.
 6. Wanneer je je als burgerhulpverlener hebt aangemeld, kun je 24-uur per dag, 7 dagen per week gealarmeerd worden. Zijn er momenten waarop je niet gealarmeerd wenst te worden? Wijzig dan gemakkelijk in één handeling je status door de statusknop te verschuiven van ‘beschikbaarheid aan’ naar ‘beschikbaarheid uit’.
 7. Stan is een vrijwillig systeem. Je behoudt altijd zelf het recht om niet te reageren op de oproep. Wil of kun je geen hulp verlenen, dan ga je niet naar de calamiteit. Ook kun je op ieder gewenst moment weer uitschrijven. Je gegevens worden dan volledig verwijderd.
 8. Als Stan hulpverlener ben je zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of je in staat bent om te reageren op een oproep en hulp te verlenen. Uiteraard geldt, als voorbeeld/niet limitatief, dat je als hulpverlener niet in staat bent om te reageren op een oproep als je onder invloed bent van verdovende middelen, middelen die het reactievermogen (kunnen) beïnvloeden, jouw psychische gesteldheid dit niet toelaat of bij andere omstandigheden met eenzelfde uitwerking.
 9. Stan erkent geen enkele aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid inzake de in lid 8 genoemde beoordeling of je in staat bent om te reageren op een oproep of hulp te verlenen.
 10. Er worden per calamiteit, indien mogelijk c.q. nodig en beschikbaar, meerdere Stan hulpverleners tegelijkertijd gealarmeerd.
 11. Wanneer je opgeroepen wordt en op weg bent naar de calamiteit, houd je je altijd aan de in geldende wet- en regelgeving. Met name de privacyregels (waaronder de privacy van geëvacueerde mensen of slachtoffers) en de verkeersregels dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 12. Zorg ervoor dat je zelf geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 13. Zorg ervoor dat je jezelf niet in gevaarlijke situaties brengt.
 14. Stan wil enkel hulpverleners inzetten als dit verantwoord is. Je wordt alleen gealarmeerd en ingezet bij calamiteiten die passen bij je competenties en bij situaties die zijn beoordeeld als veilig.
 15. De in lid 14 beschreven kaders voor alarmering en inzet worden nageleefd doordat de Stan alarmeringstechniek competentie gerichte alarmering mogelijk maakt.
 16. Uit oogpunt van veiligheid wordt sterk afgeraden dat je gebruik maakt van een auto. Het betreffende adres van de calamiteit is dusdanig dichtbij gesitueerd, dat te voet of per fiets de meest veilige en snelle manier van verplaatsen is.

Artikel 7: Kosten

Stan vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere door de Stan hulpverlener gemaakte kosten.

Artikel 8: Kennis hulpverleners

Je hebt geen specifieke kennis of opleiding nodig om deel te nemen aan Stan. Je hoeft alleen hulpvaardig en betrokken te zijn. Iedere medische en/of hulpverleningscompetentie die je wel hebt, mag je vermelden bij je registratie via de website van Stan.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

 1. Stan is verantwoordelijk voor een goede werking van de techniek om de alarmering uit te voeren en de inzet van burgerhulpverleners te faciliteren.
 2. Als je als Stan hulpverlener bij de calamiteitlocatie aankomt wordt je opgevangen door de namens een organisatie (of instelling) optredende inzet-coördinator. Je kunt je medische en/of hulpverleningscompetenties direct kenbaar maken bij deze persoon.
 3. Tijdens je inzet ben je als Stan hulpverlener verplicht om de aanwijzingen en instructies van de inzet-coördinator op de calamiteitlocatie op te volgen.
 4. Als je je inzet als Stan hulpverlener moet je de zorg en voorzichtigheid in acht nemen, niet onrechtmatig handelen en de zorg betrachten die een gemiddeld oplettend, voorzichtig en bekwaam hulpverlener in vergelijkbare omstandigheden zou hebben betracht. Deze zorg en voorzichtigheid moet je ook in acht nemen ten aanzien van privacy-gevoelige informatie over het slachtoffer, eventuele familie en/of andere betrokkenen die je mogelijk hoort of ziet tijdens je inzet. Dat is jouw verantwoordelijkheid.
 5. Tijdens jouw inzet als Stan hulpverlener ben je altijd verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid als er door jou schade ontstaat op de calamiteitlocatie, zoals nader omschreven in artikel 9.6, 9.7, 9.8 en 9.9.
 6. Bij Stan aangesloten organisaties, zoals (zorg)instellingen hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die zowel schade door eigen medewerkers dekt, als schade door mogelijk binnen de organisatie aanwezige hulpverleners van Stan.
 7. Bij Stan aangesloten gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering die onder voorwaarden o.m. dekking biedt voor aansprakelijkheid van vrijwilligers (zoals hulpverleners van Stan) die met werkzaamheden belangeloos een maatschappelijk belang dienen in de samenleving.
 8. Stan heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor dekking van de risico’s van het handelen van Stan hulpverleners waardoor schade is ontstaan tijdens de directe uitvoering van hulpverleningsactiviteiten als gevolg van de alarmering.
 9. De aansprakelijkheid van Stan is altijd beperkt tot het bedrag dat Stan van haar verzekeraar in het desbetreffende voorval krijgt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico van Stan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten die met Stan worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter in Almere bevoegd.

Artikel 11: Wijzigingen en deponering

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door Stan en zullen gepubliceerd worden op de website. Mocht een wijziging in de algemene voorwaarden negatief effect hebben op jouw inzet als Stan hulpverlener, dan informeren wij je hier natuurlijk over. Wij raden aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen op de website.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 12: Uitschrijving

Wanneer je jouw inschrijving wilt beëindigen, kun je inloggen in je eigen account en via ‘Bewerken profiel’ klikken op ‘Account verwijderen’. Je account wordt dan volledig verwijderd, inclusief alle data die rechtstreeks onderdeel uitmaken van jouw account.

Artikel 13: Vragen en opmerkingen

Heb je nog vragen, klachten of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met Stan via het contactformulier op onze website, alwaar je ook onze overige contactgegevens vindt.